Avís legal

DENOMINACIÓ I DOMICILI SOCIAL

A través del portal de l'Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (en endavant "aelēc"), accessible a través de l'adreça URL www.poruninviernomejor.es, es facilita als seus visitants i usuaris l'accés a les activitats i membres d'aelēc.

aelēc té el seu domicili social a Madrid, Paseo de la Castellana, 141, planta 12.

CODI D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

G – 82.378.316

USUARI

La utilització d'aquesta pàgina web li atribueix la condició d'usuari, i expressa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions generals publicades per aelēc des del mateix moment en què accedeixi a la pàgina web, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació.

CONDICIONS D'ÚS

aelēc ofereix l'accés a la pàgina web www.poruninviernomejor.es en les condicions següents:

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre les pàgines web, el seu disseny gràfic i els codis són titularitat d'aelēc, tret que se n'indiqui una titularitat diferent.

Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació d'aquestes obres no autoritzades per aelēc, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual d'aelēc. Igualment, la informació a la qual es pot accedir des de la pàgina web està igualment protegida per drets de la propietat industrial, intel·lectual i d'altra mena. aelēc no serà en cap cas responsable, i per cap concepte, de les infraccions d'aquests drets que puguin ser comeses per l'usuari.

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

aelēc garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades facilitades per cada usuari de la pàgina, estableix els mitjans i les mesures, tècniques i organitzatives, necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat, i alhora dona compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ("Reglament general de protecció de dades") i en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les teves dades personals a la Política de privacitat d'aelēc.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

L'accés i la utilització de la pàgina web d'aelēc es farà sota la responsabilitat única i exclusiva de l'usuari. En cap cas, aelēc serà responsable de cap dany concret, indirecte o conseqüent, o de qualsevol mena de dany que es produeixi per la manca d'ús, de la pèrdua de dades o de beneficis, sigui en una acció de contracte, negligència o una altra acció complexa que sorgeixi arran de o en relació amb l'ús o la interpretació de documents, serveis o informació disponible en aquesta pàgina web.

aelēc no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que siguin deguts a les circumstàncies següents:

La manca de continuïtat del funcionament de www.poruninviernomejor.es, com també al seu funcionament incorrecte.

L'existència de virus o programes a l'ordinador de l'usuari o per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través de www.poruninviernomejor.es.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions d'ús es regiran d'acord amb el que disposa la legislació espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació d'aquestes condicions d'ús, aelēc i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, s'han de sotmetre a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

SEGURETAT

El lloc web fa servir tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara tallafocs, procediment de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de les dades. Per assolir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l'autenticació corresponent dels controls d'accés.