Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El responsable del tractament de les teves dades personals és l'ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (en endavant, "aelēc"), amb domicili a Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020, Madrid, Espanya.

Si et vols posar en contacte amb nosaltres, ho pots fer a través de l'adreça de correu electrònic següent: dpo@aelec.es

aelēc garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades facilitades per cada usuari de la pàgina, estableix els mitjans i les mesures, tècniques i organitzatives, necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat, i alhora dona compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (“RGPD”), en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals ("LOPDGDD"), com també en la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Quines categories de dades personals tractarem?

En fer servir la pàgina web d'aelēc, tractarem diferents tipus d'informació i dades personals de l'usuari, que es troben incloses, segons el cas, dins d'alguna de les categories que s'exposen tot seguit:

Categoria Dades personals
Dades identificatives Nom, cognoms, adreça IP, imatge.
Dades de contacte Adreça correu electrònic, domicili.

Per a què, i amb quina base legal tractarà aelēc les teves dades personals?

Pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal per part d'aelēc, t'informem que seràs lliure d'atorgar les dades que se't puguin requerir en ocasió de la sol·licitud d'informació realitzada, o de la subscripció, o alta, en alguns dels serveis oferts.

Des d'aelēc tractarem les dades personals per a les finalitats següents, tot depenent del motiu pel qual van ser facilitades, i, en tot cas, d'acord amb les bases legals que exposem tot seguit:

 1. Remissió de comunicacions per informar els usuaris sobre els diferents esdeveniments i activitats duts a terme per aelēc i que puguin ser considerats del seu interès.

  Aquest tractament es durà a terme sempre que tu ens n'hagis donat el teu consentiment.

  Atès que la base d'aquest tractament és el consentiment, el podràs retirar lliurement en qualsevol moment. La revocació del consentiment no ha d'afectar la validesa de les comunicacions fetes fins aquella revocació.

  Podràs retirar el teu consentiment mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a l'Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020, Madrid, o mitjançant l'adreça de correu electrònic dpo@aelec.es. Aquesta sol·licitud ha de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari personal, i domicili a l'efecte de les notificacions.

  Per al desenvolupament d'aquesta activitat de tractament, aelēc tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives, dades de contacte.

 2. Donar resposta a les sol·licituds d'informació, peticions o consultes plantejades per l'usuari, i fer-ne un seguiment posterior.

  Aquest tractament es durà a terme sempre que tu ens n'hagis donat el teu consentiment.

  Atès que la base d'aquest tractament és el consentiment, el podràs retirar lliurement en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà la validesa de les actuacions fetes fins aquella revocació.

  Podràs retirar el teu consentiment mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a l'Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020, Madrid, o mitjançant l'adreça de correu electrònic dpo@aelec.es. Aquesta sol·licitud ha de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari personal, i domicili a l'efecte de les notificacions.

  Per a aquesta activitat tractarem les teves dades identificatives i de contacte.

 3. En el cas d'assistir a cursos o esdeveniments programats o duts a terme per aelēc en instal·lacions alienes a l'empresa.

  D'acord amb la prova de sospesament que hem documentat internament, aquest tractament es desenvolupa d'acord amb l'interès legítim d'aelēc de mantenir i garantir la seguretat i la integritat dels assistents als esdeveniments esmentats.

  No obstant això, tens dret a obtenir informació addicional pel que fa a aquesta activitat de tractament o sobre el contingut d'aquest interès legítim, com també oposar-te al tractament de les teves dades per a aquesta finalitat, per la qual cosa et pots posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic següent: dpo@aelec.es.

  Per al desenvolupament d'aquesta activitat de tractament, tractarem les categories de dades personals següents: dades identificatives.

 4. Amb motiu de la celebració d'esdeveniments a les oficines d'aelēc o a instal·lacions alienes, es poden fer fotografies o vídeos als assistents per a la realització d'un fotoreportatge, o un vídeoreportatge, que seran difosos en els mitjans socials propietat d'aelēc i els mitjans de comunicació.

  Amb el teu consentiment, sempre ens estàs cedint els teus drets d'imatge en aquests esdeveniments.

  A través del teu consentiment, autoritzes aelēc a utilitzar la teva imatge personal que s'obté d'aquesta sessió fotogràfica per a la finalitat esmentada, a l'empara del que disposa la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal ni estigui restringida a l'àmbit nacional de cap país.

  Quan les imatges obtingudes ja no siguin necessàries, seran eliminades.

  Atès que la base d'aquest tractament és el consentiment, el podràs retirar lliurement en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà la validesa de les actuacions fetes fins aquella revocació.

  Podràs retirar el teu consentiment mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a l'Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020, Madrid, o mitjançant l'adreça de correu electrònic dpo@aelec.es. Aquesta sol·licitud ha de contenir les dades següents: nom i cognoms de l'usuari personal, i domicili a l'efecte de les notificacions.

  Per al desenvolupament d'aquesta activitat de tractament, aelēc tractarà les categories de dades personals següents: dades identificatives, dades de contacte.

 5. Compliment de les obligacions legals

  aelēc podrà tractar les teves dades personals per complir les diferents obligacions legals que a cada moment li siguin exigibles, inclosa l'atenció dels drets en matèria de protecció de dades.

  Addicionalment, si ens ho sol·licita qualsevol jutjat o tribunal, els cossos i forces de seguretat de l'Estat o qualsevol altra autoritat o administració pública competent, també podríem haver de facilitar-li les teves dades personals, perquè n'estem obligats legalment.

  Per a aquesta activitat tractarem les teves dades identificatives i de contacte.

 6. Anàlisi de la navegació per millorar l'experiència d'usuari

  Sempre que ho consenteixis, i conforme als termes detallats a la Política de galetes, tractarem la informació relacionada amb la teva navegació per la nostra pàgina web (per exemple, franja horària, cerques) i en farem estadístiques internes i informes comercials interns sobre el seu funcionament per atendre i millorar en la mesura del possible la teva experiència d'usuari i el teu grau de satisfacció amb la navegació a través de la nostra pàgina web.

  També et podrem oferir publicitat, sempre que acceptis les galetes publicitàries.

  En aquest cas, tractarem les teves dades identificatives (adreça IP).

aelēc es compromet a utilitzar les dades personals facilitades d'acord amb les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat, tot respectant la seva confidencialitat, com també per donar compliment a la seva obligació de desar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

Quant temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals a les quals aelēc tingui accés es tractaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual van ser facilitades.

En qualsevol cas, una vegada deixin de ser necessàries, mantindrem les teves dades personals degudament bloquejades. D'acord amb el previst legalment, les conservarem només (i) durant els terminis que determini en cada cas la regulació aplicable, i (ii) durant el termini de prescripció de les accions que es poguessin derivar de la relació mantinguda amb l'interessat o (iii) posar-les a disposició de les autoritats competents.

Una vegada transcorreguts aquests terminis, procedirem a la seva supressió definitiva.

A qui comunicarem les teves dades personals?

Per regla general, les teves dades personals només les tractarem des d'aelēc. Tan sols el titular tindrà accés a les seves dades, i per cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

No obstant això, en determinades ocasions, les teves dades podran ser comunicades a aquells tercers als quals estiguem legalment obligats a facilitar-les, com ara organismes i autoritats públiques, l'Agència Tributària, els jutjats i tribunals o els cossos o forces de seguretat de l'Estat.

Al marge de les comunicacions de dades anteriors, aelēc podrà disposar de la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que puguin tenir accés a les seves dades personals i que les han de tractar en nom seu i pel seu compte a conseqüència de la seva prestació de serveis.

aelēc segueix uns criteris adequats de selecció de proveïdors de serveis per tal de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades i es compromet a subscriure amb ells el contracte de tractament de dades corresponent, mitjançant el qual els ha d'imposar, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades d'aelēc; i suprimir o tornar les dades una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

Es produeixen transferències internacionals de dades?

Amb caràcter general, no fem transferències internacionals de dades quan tractem les teves dades personals.

No obstant això, en el cas que les teves dades personals arribessin a ser transferides internacionalment a conseqüència del seu tractament, aquestes transferències es faran d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i, en particular, a països el nivell de seguretat dels quals hagi estat declarat mitjançant una Decisió d'Adequació adoptada per la Comissió Europea.

Has de mantenir les teves dades actualitzades?

Totes les dades que ens facilites han de ser correctes, completes, exactes i estar degudament actualitzades.

Si canviés alguna de les dades que ens haguessis facilitat (especialment, les dades de contacte), agrairíem que ens ho indiquessis al més aviat possible de cara a actualitzar-la a les nostres bases de dades.

En cas contrari, si no ens informes d'aquests possibles canvis, aquelles comunicacions que t'hàgim enviat a les dades de contacte que figurin en els nostres registres interns continuaran essent vàlides.

Si ens facilites dades de caràcter personal de terceres persones, t'advertim que ho hauràs de fer amb el seu consentiment i haver-les informat, amb caràcter previ, dels aspectes continguts en aquesta Política de privacitat per tal que estiguin al corrent de l'ús de les seves dades personals per part d'aelēc.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals?

Com a usuari tens dret d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació al tractament, i portabilitat de les dades personals, i a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, de manera lliure i accessible.

Podràs exercir aquests drets mitjançant la sol·licitud escrita i signada a l'Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020, Madrid, o a través d'escrit adreçat a dpo@aelec.es, tot adjuntant al correu una còpia del DNI. Igualment, podràs formular, en qualsevol moment, una reclamació davant de l'autoritat de control (Agencia Española de Protección de Datos), especialment quan no hagis obtingut una resposta satisfactòria en l'exercici dels teus drets, mitjançant escrit a través de la pàgina web https://www.aepd.es.