Política de privacidade

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?
O responsable do tratamento dos teus datos persoais é A ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ENERXÍA ELÉCTRICA (no sucesivo, «aelēc»), con domicilio en Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020 Madrid (España).
Se queres pórte en contacto connosco, podes facelo a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpo@aelec.es
aelēc garante a seguridade e confidencialidade dos datos facilitados por cada Usuario da páxina, e establece os medios e medidas, técnicas e organizativas necesarias para evitar a alteración, perda, mal uso, tratamento e acceso non autorizado, e cumpre así co disposto no Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no relativo ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos («RXPD»), na Lei orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantías dos dereitos dixitais («LOPDXDD»), así como no resto de normativa aplicable en materia de protección de datos persoais.
Que categorías de datos persoais imos tratar?
Ao utilizar a páxina web de aelēc, trataremos diferentes tipos de información e datos persoais do Usuario, que se encontran incluídos, segundo o caso, dentro dalgunha das categorías que se expoñen a seguir:


Categoría

Datos persoais

Datos de identificación

Nome, apelidos, enderezo IP, imaxe. 

Datos de contacto

Correo electrónico, domicilio. 

Para que, e con que base legal, tratará aelēc os seus datos persoais?
Respecto ao tratamento dos datos de carácter persoal por parte de aelēc, informámoste de que serás libre de outorgar os datos que se che poidan pedir con ocasión da solicitude de información realizada, ou da subscrición, ou alta, nalgún dos servizos ofrecidos.
Desde aelēc trataremos os datos persoais para as seguintes finalidades, dependendo do motivo polo que foron facilitados, e, en todo caso, conforme as bases legais que expomos a seguir:

  1. Remisión de comunicacións para informar aos usuarios sobre os diferentes eventos e actividades levadas a cabo por aelēc e que poidan ser consideradas do seu interese.

Este tratamento levarase a cabo sempre que nos deses o teu consentimento para iso.

Dado que a base deste tratamento é o consentimento, este poderá ser retirado en calquera momento de forma libre. A revogación do consentimento non afectará á validez das comunicacións realizadas ata dita revogación.

Poderás retirar o teu consentimento dirixíndote mediante solicitude escrita e asinada á Asociación de Empresas de Enerxía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020, Madrid, ou mediante o correo electrónico dpo@aelec.es. Dita solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do Usuario persoal, e domicilio para efectos de notificacións. 

Para o desenvolvemento desta actividade de tratamento, aelēc tratará as seguintes categorías de datos persoais: datos de identificación, datos de contacto.

  1. Dar resposta ás solicitudes de información, peticións ou consultas formuladas polo Usuario, e realizar un posterior seguimento destas.

 

Este tratamento levarase a cabo sempre que nos deses o teu consentimento para iso.

Dado que a base deste tratamento é o consentimento, este poderá ser retirado en calquera momento de forma libre. A revogación do consentimento non afectará á validez das actuacións realizadas ata a devandita revogación.

Poderás retirar o teu consentimento dirixíndote mediante solicitude escrita e asinada á Asociación de Empresas de Enerxía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12 28020, Madrid, ou mediante o correo electrónico dpo@aelec.es. Dita solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do Usuario persoal, e domicilio para efectos de notificacións.
Para esta actividade trataremos os teus datos de identificación e de contacto.

  1. No caso de asistir a cursos ou eventos programados ou levados a cabo por aelēc en instalacións alleas á empresa .

 

De acordo coa proba de sopesamento que documentamos internamente, este tratamento lévase a cabo con base no interese lexítimo de aelēc de manter e garantir a seguridade e integridade dos asistentes aos mencionados eventos.

Non obstante, tes dereito a obter información adicional con respecto desta actividade de tratamento e sobre o contido deste interese lexítimo, así como a oporse ao tratamento dos teus datos para esta finalidade, póndote en contacto con connosco a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpo@aelec.es

Para desenvolver esta actividade de tratamento, trataremos as seguintes categorías de datos persoais: datos de identificación.

  1. Co motivo da celebración de eventos nas oficinas de aelēc ou en instalacións alleas, poderán tomarse fotografías ou vídeos dos asistentes para a realización dunha fotorreportaxe, videorreportaxe que serán difundidos nos medios sociais de propiedade de aelēc e medios de comunicación.

Sempre que nos deas o teu consentimento, cederás os teus dereitos de imaxe a aelēc en ditos eventos.
A través do teu consentimento, autorizas a aelēc para a utilización da túa imaxe persoal resultante de dita sesión fotográfica para a finalidade mencionada, ao abrigo do disposto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar á propia imaxe, sen que dita autorización estea sometida a ningún prazo temporal nin estea restrinxida ao ámbito nacional de ningún país.
Cando xa non sexan necesarias as imaxes obtidas, estas serán eliminadas.
Dado que a base deste tratamento é o consentimento, este poderá ser retirado en calquera momento de forma libre. A revogación do consentimento non afectará á validez das actuacións realizadas ata a devandita revogación.
Poderás retirar o teu consentimento dirixíndote mediante solicitude escrita e asinada á Asociación de Empresas de Enerxía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020 Madrid, ou mediante o correo electrónico dpo@aelec.es. Dita solicitude deberá conter os seguintes datos: nome e apelidos do Usuario persoal, e domicilio para efectos de notificacións.
Para o desenvolvemento desta actividade de tratamento, aelēc tratará as seguintes categorías de datos persoais: datos de identificación, datos de contacto.

  1. Cumprimento de obrigas legais

aelēc poderá tratar os teus datos persoais para cumprir coas diferentes obrigas legais que en cada momento lle resulten esixibles, inclusive a atención dos dereitos en materia de protección de datos.
Con carácter adicional, se nolo solicita calquera xulgado ou tribunal, os corpos e as forzas de seguridade do Estado ou calquera outra autoridade ou Administración pública competente, tamén poderiamos ter que facilitarlle os teus datos persoais, por estar legalmente obrigados a isto.
Para esta actividade trataremos os teus datos de identificación e de contacto.

  1. Análise da navegación para mellorar a experiencia de usuario

Sempre que o consintas, e conforme aos termos detallados na política de cookies,  trataremos a información relacionada coa túa navegación pola nosa páxina web (por exemplo, faixa horaria, buscas) e realizaremos con ela estatísticas internas e relatorios comerciais internos sobre o seu funcionamento para atender e mellorar na medida do posible a túa experiencia de usuario e o teu grao de satisfacción coa navegación a través da nosa páxina web.
Tamén poderemos ofrecerche publicidade sempre que aceptes as cookies publicitarias.
Neste caso, trataremos os teus datos de identificación (enderezo IP).
aelēc comprométese na utilización dos datos persoais facilitados conforme ás finalidades indicadas nesta política de privacidade, respectando a súa confidencialidade, así como a dar cumprimento á súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, conforme á normativa de protección de datos vixente.
Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?
Os datos persoais aos cales aelēc teña acceso serán tratados en canto se manteña a finalidade para a cal se facilitaron.
En calquera caso, unha vez deixen de resultar necesarios, manteremos os seus datos persoais debidamente bloqueados. De conformidade co previsto legalmente, conservarémolos unicamente (i) durante os prazos que determine en cada caso a regulación aplicable, e (ii) durante o prazo de prescrición das acciones que puidesen derivar da relación mantida co interesado ou (iii) pólos á disposición das autoridades competentes.
Unha vez transcorridos os devanditos prazos, suspenderémolos definitivamente.
A quen comunicaremos os teus datos persoais?
Polo xeral, os teus datos persoais só os trataremos desde aelēc. Unicamente o titular terá acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.
Non obstante, en determinadas ocasións, os teus datos persoais poderán ser comunicados a aqueles terceiros aos cales esteamos legalmente obrigados a facilitalos, como organismos e autoridades públicas, a Axencia Tributaria, aos xulgados e tribunais ou ás forzas e corpos de seguridade do Estado. 
Á marxe das anteriores comunicacións de datos, aelēc poderá contar coa colaboración de terceiros provedores de servizos que poden ter acceso aos seus datos persoais e que os tratarán no seu nome e por súa conta como consecuencia da súa prestación de servizos.
aelēc segue uns criterios adecuados de selección de provedores de servizos, a fin de cumprir coas súas obrigas en materia de protección de datos e comprométese a subscribir con eles o correspondente contrato de tratamento de datos, mediante o que lles imporá, entre outras, as seguintes obrigas: aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas; tratar os datos persoais para as finalidades pactadas e atendendo unicamente ás instrucións documentadas de aelēc; e suprimir ou devolver os datos unha vez finalice a prestación dos servizos.
Prodúcense transferencias internacionais de datos?
Con carácter xeral, non realizaremos transferencias internacionais de datos cando tratemos os teus datos persoais.
Non obstante, en caso de que os teus datos persoais chegasen a ser transferidos internacionalmente como consecuencia do seu tratamento, ditas transferencias realizaranse de conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos persoais e, en particular, a países cuxo nivel de seguridade fose declarado mediante unha decisión de adecuación adoptada pola Comisión Europea.
Debes manter os teus datos actualizados?
Todos os datos que nos facilites deben ser correctos, completos, exactos e estar debidamente actualizados.
Se cambiase algún dos datos persoais que nos facilitases (especialmente, nos datos de contacto), agradeceriamos que nolo indicases coa maior brevidade, a fin de actualizalo nas nosas bases de datos.
En caso contrario, se non nos informas destes posibles cambios, seguirán sendo válidas aquelas comunicacións que che enviásemos aos datos de contacto que figuren nos nosos rexistros internos.
Se nos facilitas datos de carácter persoal de terceiras persoas, advertímosche de que deberás facelo co seu consentimento e informalos, con carácter previo, dos aspectos contidos nesta política de privacidade para que estean ao corrente do uso dos seus datos persoais por parte de aelēc.
Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos persoais?
Como Usuario, tes dereito de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación ao tratamento, portabilidade dos datos persoais e a retirar o consentimento prestado en calquera momento, de forma libre e accesible.
Poderás exercer estes dereitos mediante solicitude escrita e asinada á Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), Paseo de la Castellana, 141, planta 12, 28020 Madrid, ou a través de escrito dirixido a dpo@aelec.es, anexando ao correo copia do DNI. Así mesmo, poderás formular, en calquera momento, unha reclamación perante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos), especialmente cando non obtiveses unha resposta satisfactoria no exercicio dos seus dereitos, mediante escrito a través da páxina web https://www.aepd.es.